Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 30.1.2019

č. 33/2019

OZ SCHVAĽUJE rozšírenie programu o body: 8. Vybudovanie telocvične - zámer a bod 17. Kompostovisko. 

č. 34/2019

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutie obecného zastupiteľstva uksutočneného dňa 30.01.2019.

č. 35/2019

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a MUDr. Mária Vargová. 

č. 36/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE  plnenie uznesení od čísla 20 po číslo 32.

č. 37/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o poskytnutých dotáciách obci za obdobie 2014-2018.

č. 38/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o podaných žiadostiach obce o poskytnutie dotácií za roky 2014-2019.

č. 39/2019

OZ SHCVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2019 na základe Návrhu na podanie projektov obcou Vojany v roku 2019.

č. 40/2019

OZ SúHLASÍ so zámerom MŽP SR: Nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov - Vojany. 

č. 41/2019

OZ RUŠÍ uznesenie č. 5/2018 zo dňa 30.01.2018.

č. 42/2019

Obec deklaruje záujem o vybudovanie telocvične Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku - Cirkevný zbor Vojany na par. č. 115/1 k. ú. Vojany a

OZ POVERUJE starostu obce s vypracovaním geometrického plnánu a znaleckého posudku, nádledne zameniť nehnuteľnosť a zároveň žiada o predloenie štúdie stavby. 

č. 43/2019

OZ VOLÍ za členov kultúrnej komisie pri OZ Vojany: Máriu Fajdelovú a Ladislava Jakuba.

č. 44/2019

OZ VYMEDZUJE úlohy jednotlivých komisií podľa priložených príloh, zverejniť na internete. 

č. 45/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE žiadosti o dotáciu: Poľovnícke združenie Srnec Vojany, Obecný futbalový klub Vojany, Reformovaná kresťanská cirkev Vojany, Občianske združenie Lukáča Attilu Vojany, CSEMADOK z. o. Vojany, TTC Tigers Vojany. 

č. 46/2019

OZ SCHVAĽUJE dotáciu Poľovníckemu združeniu Srnec Vojany vo výške 500,00 eur. 

č. 47/2019

OZ SCHVAĽUJE dotáciu Obecnému futbalovému klubu Vojany vo výške 3000,00 eur podľa VZN o dotáciách. 

č. 48/2019

OZ SCHVAĽUJE dotáciu Reformovanej kresťanskej cirkvi Vojany vo výške 5000,00 eur. 

č. 49/2019

OZ SCHVAĽUJE  dotáciu pre Občianske združenie Lukáča Attilu Vojany vo výške 500,00 eur. 

č. 50/2019

OZ SCHVAĽUJE dotáciu CSEMADOK z. o. Vojany vo výške 1000,00 eur. 

č. 51/2019

OZ SCHVAĽUJE dotáciu TTC Tigers Vojany vo výške 2 500,00 eur. 

č. 52/2019

OZ SCHVAĽUJE odmenu poslanca vo výške 70 eur za jedno zasadnutie. 

č. 53/2019

OZ SCHVAĽUJE odmenu člena komisie vo výške 30 eur za jedno zasadnutie. 

č. 54/2019

OZ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva Vojany. 

č. 55/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o odmeňovaní zástupcu starostu.

č. 56/2019

OZ RUŠÍ uznesenie č. 8 zo dňa 30.01.2019.

č. 57/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o predložení bocianového hniezda. 

č. 58/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o kompotéroch.

č. 59/2019

OZ SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o dielo s BeeM Servis s. r. o., A. Beroláka č. 2. Michalovce. 

č. 60/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o revíziách elektrických a plynových zariadení obce s pripomienkami. 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka