Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.3.2019

č. 73/2019

OZ SCHVAĽUJE rozšírenie programu zasadnutia o body:
Obecný futbalový klub - žiadosť o poskytnutie dotácie
Mgr. Szomráki - žiadosť o uvoľnenie z funkcie hlavného kontrolóra
Rôzne

č. 74/2019

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 27.03.2019.

č. 75/2019

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Marta Csóková a Zuzana Gyüreová. 

č. 76/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uznesení od čísla 61po číslo 2.

č. 77/2019

OZ SCHVAĽUJE zámer, ktorý tvorí prílohu uznesenia. 

č. 78/2019

OZ SCHVAĽUJE splátkový kalendár Kovozber, s. r. o., Spišká Nová Ves na 11 mesiacov, s pripomienkou, ak vynechajú jednu splátku, splátkový kalendár stráca platnosť. 

č. 79/2018

OZ 
a) SHVAĽUJE predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom: Komuntiné centrum Vojany, na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2

b) SÚHLASÍ s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. 

c) SCHVAĽUJE spoluúčasť obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov t. j. vo výške 13 059,13 Eur.

d) súhlasí so zabezpečovaním financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projeku. 

 

č. 80/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie zo dňa 18.3.2019.

č. 81/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie zo dňa 18.3.2019.

č. 82/2019

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie prevádzkového poriadku na kompostovisko v termíne do 1.7.2019.

č. 83/2019

OZ POVERUJE starostu obce zistením možnosti odkúpenia 

a) tandemového reťazového nosiča kontajneru za traktor
b) veľkokapacitného drviča

č. 84/2019

OZ POVERUJE starostu obce zabezpečiť odstránenie komunálneho odpadu z verejného pristranstva za kompostoviskom v lehote do 31.8.2019.

č. 85/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu Požiarnej komisie. 

č. 86/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Mgr. Szomráki Dénes ku dňu 31.3.2019. 

č. 87/2019

OZ VOJANY SHVAĽUJE poskytnutie dotácie Futbalovému klubu vo výške 1 500,00 eur. 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka