Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 15.4.2019

č. 88/2019

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 15.4.2019.

č. 89/2019

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Ing. Ján Hunčár a Attila Lukáč.

č. 90/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE INFORMÁCIE Ing. Františka Kurillu, MD vo veci zriadenia sociálneho podniku. 

č. 91/2019

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti v ku. Vojany LV č. 603 a 1273 v rámci exekúcie vykonávanej Exekútorským úradom JUDr. Martou Kužžmovou Čadca pod č. Rx 367/2011

č. 92/2019

OZ SCHVAĽUJE zámenu novvytvorenej parcely č. 115/4 zastávaná plocha o výmere 987mv celosti, jedná sa o parcelu registra "C" v k. ú. Vojanys na základe geometrického plánu Ing. Alexandra Beláza, zo dňa 22.3.019 číslo :34872728-035/19 vo vlastníctve Obce Vojany s Reformovanou kresťanskou cirkvou - Cirkevný zbor Vojany, 076 72  Vojany, za pacelu č. 314 ostatná plocha o výmere 987 mv celosti jedná sa o parcelu registra "C", zapísaná na LV č. 335 v k. ú. Vojany. 
Jedná sa o zámenu z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcej v tom, že na novovytvorenej parcele č. 115/4 má nadobúdateľ záujem vybudovať telocvičnu, ktorá bude slúžiť pre žiakov Cirkevnej základnej školy reformovanej kresťanskej cirkvi, ako aj pre občanov obce. Obcou nadobúdaná nehnuteľnosť parcela číslo 314 sa nachádza na cintoríne a má slúžiť pre rozšírenie cintorína. 

č. 93/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE Rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.2.2019 sp. Zn. 3Cob/133/2017 a súhlasí so zaplatením sumy 8 328 eur 9,05 % s ročným úrokom z omeškania od 1.12.2015 do zaplatenia. 

č. 94/2019

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce o vypracovanie právneho stanoviska ohľadom možnosti napadnutia mimoriadnym opravným prostriedkom rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.2.2019 sp. zn. 3Cob/133/2017 v termíne do 30 dní. 

č. 95/2019

OZ BERIE NA VEDOMIE správu Finančnej komisie zo dňa 4.4.2019. 

č. 96/2019

OZ SCHVAĽUJE  dotáciu Futbalovému klubu vo výške 3 000 Eur. 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka