Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Uznesenia OZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 21.8.2019

č. 143/2019

OZ schvaľuje rozšírenie programu zasadnutia o bod: Podanie žiadosti o NFP s názvom: Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojany - uznesenie.

č. 144/2019

OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 21.08.2019

č. 145/2019

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v nasledovnom zložení: Attila Lukáč a Marta Čóková.

č. 146/2019

OZ berie na vedomie plnenie uznesení od čísla 132 po číslo 142.

č. 147/2019

OZ a) berie na vedomie vyhodnotenie ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

b) poveruje starostu obce s podpísaním zmluvy č. 19K000029 s víťazom DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina

č. 148/2019

OZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby s dodávateľom Houston, s.r.o., Daxnerova 9, 010 01 Žilina.

č. 149/2019

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie Futbalovému klubu vo výške 3000 Eur.

č. 150/2019

OZ a) schvaľuje predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom: Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojany na riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

b) schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.

c) schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

d) schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

č. 151/2019

OZ schvaľuje VZN obce Vojany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach zriadených obcou Vojany na základe VZN Košického samospávneho kraja č. 5/2019 z 24. júna 2019

č. 152/2019

OZ berie na vedomie správu finančnej komisie zo dňa 21.08.2019.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka