Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Vojany. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (tlačivo je na obecnom úrade, stránke ministerstva financií alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá) je daňovník povinní podať príslušnému správcovi dane do 31 januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. Januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. Decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. Januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznáiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Sadzba dane je 3,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa platného VZN. /vzn.html


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka