Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Poslanci v komisiách Obecného zastupiteľstva

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

 POŽIARNA KOMISIA

Predseda: Ing. Ján Hunčár
Členovia: Pavol Lukáč, Ferdinand Kaszonyi ml.

Hlavné úlohy
- budovať, zdokonaľovať a organizovať dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)
- chrániť životy a majetok občanov na území obce
- pomáhať pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach (snehová kalamita, veterná     smršť)
- nábor a školenie nových členov pre potreby DHZO
- školenie občanov v súvislosti s požiarnou ochranou a prevencioupre vznikom požiaru
- získanie kvalifikácie pre členov DHZO na obsluhu požiarnej techniky
- udržiavať v prevádzky schopnom stave hydranty obce a iné protipožiárne zariadenia obce

 

FINANČNÁ KOMISIA

Predseda: Zuzana Gyüreová
Členovia: Eva Lehotayová, Ing. Alexander Mórik

Hlavné úlohy
- prejednávanie návrhu rozpočtu obce a jeho zmien
- kontrola plnenia rozpočtu aspoň raz za štvrťrok a predloženie správy o čerpaní rozpočtu        OZ  
- prejednávanie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch
- dohliadanie na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu na dočasné hodpodáranie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce

 

KOMISIA VÝSTAVBY A ROZVOJA

Predseda: MUDr. Varga Michal
Členovia: Ing. Lídia Kočišová, Ing. Angelika Gyüreová

Hlavné úlohy
- vypracúvastanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupitešstvom, ako aj k návrhom koncepčných zámerov
- vypracúva návrhgy a podnety na riešenie dôležitých otázok života obce pre miestne zastupitešstvo, návrh nariadení obce
- podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania naridaení obce
- vyjadrujesa k návrhu územného plánu obce
- podieľa sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce z hľadiska svojej pôsobnosti
- vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb v obci
- k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
- vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného              majetku zvereného do správy obce, k prenájmom uvedeného majetku (okrem bytov) a k        zvereniu nehnuteľného majetku zaujíma stanovniská k návrhom dohôd o prenájme                vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného majetku zvereného do obce
- prerokúva návrhy na združovanie prostriedkov obce a obce v regionálnych a územných        združeniach
- vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov k návrhu prípravy a        realizácie dopravných stavieb na území obce
- zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce

 

KULTÚRNA KOMISIA

Predseda: MUDr. Mária Vargová
Členovia: Mária Fajdelová, Ladislav Jakub

Hlavné úlohy
- zostavuje a aktualizuje kalendár tradičných podujatí organizovaných a zabezpečovaných v    oblasti kultúry, spoločenských aktivít, záujmovej činnosti turistiky, pričom podnetnými            návrhmi prispieva
- v  rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami obecného                    zastupiteľstva a zložkami organizovanými v obci
- spolupracuje pri tvorbe a novelizácii všeobecne záväznch nariadení, vnútorných noriem a      smerníc obce
- prerokováva problematiku a zaujíma stanoviská ku koncepcii kultúrnych a spoločenských      podujatí organizovaných v obci, aktualizuje zavedené koncepcie pri využití nových                trendov a postupov v danej oblasti   
- vytvára vhodné podmienky pre propagačnú činnosť, ktorá prispieva k rozvoju obce ako          celku
- v úzkej spolupráci s obecným úradom, organizáciami a vzdelávacími inštitúciami                    pôsobiacimi na územi obce pripravuje a organizačne zabezpečuje významné kultúrne a        spoločenské podujatia miestneho významu
- kontroluje stav zariadení pre praktické výkon kultúrnych a spoločenských podujatí v obci     
- sleduje a vyhodnocuje úroveň a výsledky jednotlivých kultúrnych a spoločenských podujatí, o čom pravidelne informuje obecné zastupiteľstvo
- predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu obce z hľadiska potrieb finančného zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí miestneho významu, má právo vyjadrovať sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce
- vytvára vhodné podmienky pre zabezpečenie rozvoja obecnej kižnice
- obsahová náplň činnosti komisie sa realizuje prostredníctvom pracovného plánu zasadnutí, s aktuálnym programom zostaveným pre rokovanie za príslušnú oblasť svojej pôsobnosti
 

KOMISIA PRE RÓMSKE OTÁZKY

Predseda: Marta Čóková
Členovia: Eva Balogová

Hlavné úlohy
- dohľad nad pravidelnou školskou dochádzkou školopovinných deti v spolupráci z                  Cirekvnou základnou školou
- oživenie - udržiavanie Rómskej národnostnej kultúry
- dodržiavanie VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom
- podávanie návrhov na zlepšoanie životných podmienok rómskej národnostnej menšiny


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka