Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kompetencie a poskytovane služby

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie

Obec Vojany je samostatný samostprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území. Obec je právnická osoba. Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Orgány obce sú:

 1. obecné zastupiteľstvo
 2. starosta obce.


Starosta obce je najvyšší orgán obce volený na 4 roky. Zástupca starostu je volený obecným zastupiteľstvom na 4 roky a na návrh starostu a obecné zastupiteľstvo určuje jeho kompetencie. Obecné zastupiteľstvo je zložené zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách na 4 roky. Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie, zvolilo zástupcu starostu obce a hlavného kontrolóra obce.

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

 • samostprávnu funkciu,
 • spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,
 • vydáva všeobecné záväzné nariadenia na plnenie úloh samostrpávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,
 • združuje sa s inými obcami a mestami na dosianutie spoločného prospechu,
 • zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,
 • zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov (granty, transfery, dotácie, úvery....),
 • rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.


Obec pri výkone samostprávnych funkcií najmä:

 • hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunkávií, verejných priestranstiev, cintorína, kultprnych a športových zariadení, historických pamiatok,
 • zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu vverejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,
 • chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,
 • vytvára podmienky pre zásobovanie obce, povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z. č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • obstaráva a schvaľuje územnoplávanociu dokumentáciu,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť,
 • zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,
 • určuje štruktúru svojich orgánov,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci,
 • vedie obecnú kroniku,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.


Na obec bol prenesení výkon štátnej správy oblasti:

 • územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom
 • ochrany prírody a krajiny - najmä povošanie výrubu drevín na území obce
 • odpadového hospodárstva - nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky
 • štátnej vodnej správy - malé vodné stavby (studne)
 • ochrany ovzdušia - malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
 • hlásenia pobytu - evidencia obyvateľstva
 • vedenia matrík
 • štátnej správy miestnych a účelových komunikácií


Kompetencie obecného zastupiteľstva:

 • rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,
 • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu,
 • schvaľovanie územného plánu,
 • rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,
 • vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,
 • prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,
 • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu strostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,
 • zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,
 • schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,
 • zriaďovanie orgánov obce,
 • udeľovanie čestného občiasntva obce, vyznamenaní a cien.

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka