Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Do spôsobnosti Matričného úradu vo Vojanoch patria aj: Beša, Ižkovce, Drahňov, Krišovska Liesková, Oborín, Veľké Raškovce.

Adresa:
Matrika Vojany
Matričný úrad Vojany
Vojany 72
076 72  Vojany

Matrikárka: Eva Lehotayová
Telefónny kontakt: +42156 6281096
E-mail: eva.lehotayova@vojany.sk / matrika@vojany.sk

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Osvedčovanie

Osvedčenie podpisu na listine albo na jej rovnopise, za každý podpis: 2,00 eur
Odvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj ztačatú stranu: 2,00 eur

Oznam k vydaniu výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať iba oprávnená osoba, t. j. osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery), prípadne na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, je potrebné vedieť jedo dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež zdokladovať príbuzenský pomer matričnými dokladmi
 • poplatok je 5,00 eur v hotovosti

 

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Vo Vojanoch sa sobáše konajú každý štvrtok a  sobotu v obradnej sieni obecného úradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, vyplnenú žiadosť doručia snúbenci príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzavretie manželstva.
 • Rodné listy snúbencov.
 • Platné občianske preukazy.
 • Právoplatné rozhodnutie okresného súdu a rozvode manželstva ( u rozvedených).
 • Úmrtný list (u ovdovelých).
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo ( u maloletých od 16 do 18 rokov).
 • Cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom vyhotovením na Slovensku, prípadne aj s vyšším overením (tzv. apostillou/superlegalizáciou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. – Každé uzavretie manželstva s cudzincom je vhodné konzultovať vopred na Matričnom úrade minimálne jeden mesiac vopred.
   

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom  a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (deti) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Správne poplatky:

 • 10,00 eur - žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
 • 10,00 eur - príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoložnosti
 • 2,00 eur - nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
 • 20,00 eur - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20,00 eur - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20,00 eur - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti
 • 70,00 eur - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
 • 35,00 eur - povolenie uzavrieť manželstvo pred inými než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami
 • 70,00 eur - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
 • 200,00 eur – uzavretie manželstva medzi cudzincami
 • 200,00 eur – uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

 

Doba vybavenia:  1 týždeň u občanov SR
                             2 týždne u cudzincov

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť platný občiansky preukaz, alebo doklad preukazujúci príbuzenský pomer.

Poplatok: 5,00 eur
Doba vybavenia: na počkanie

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Michalovciach .

Potrebné doklady:

 • Žiadosť.
 • Platný občiansky preukaz.
 • Sobášny list.
 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode ( s vyznačením právoplatnosti).
   

Poplatok: 5,00 eur
Doba vybavenia: na počkanie

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Na zápis je potrebné predložiť:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve
  - občianske preukazy rodičov (vybavuje spravidla otec dieťaťa)
  - sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke
  - občiansky preukaz matky ( v prípade, že otcovstvo nie je určené)
  - občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov ( v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
 • Dieťa narodené rozvedenej matke
  - právoplatný rozsudok o rozvode
  - občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove
  - sobášny list
  - úmrtný list zosnulého manžela
  - občiansky preukaz
   

Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

Zápis úmrtia

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné doklady:

 • 3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom.
 • Občiansky preukaz zosnulého.
   

Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: na počkanie

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka